Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

Думи за автора

Евгения Нешова Иванова е родена в гр. Панагюрище и е потомък на Баировия род. Възпитаник е на гимназия „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище и на Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

В периода 1982 – 1988 г. работи като учител по биология и химия в с. Скалица и в гр. Ямбол, а от 1988 г. е преподавател по генетика  в Пловдивския университет. Защитила е дисертации за образователната и научна степен „Доктор“ и за научната степен „Доктор на науките“ по специалност „Генетика„. Понастоящем е професор в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Евгения Н. Иванова е автор на поетичните книги „В едно небе, олекнало от бели облаци (2001, Екобелан – Асеновград; 2021, Ракурси – второ преработено издание) и „Сутрин светулките спят (2021, Ракурси). Автор и съавтор е на над 150 научни статии, 7 учебника по генетика за ВУЗ и профилирано обучение по биология в СОУ, както и на две научни монографии.